Fonts d’informació:

· Janson, H. W.; Historia del Arte; Labor, 1972.
· Expressionistes Alemanys. Col·lecció Buchheim. Exposició organitzada per l’obra cultural de La Caixa de Pensions. Barcelona, 1982.
· Maltese, Corrado; Las técnicas artísticas. Manuales arte cátedra. Madrid, 1980.
· © L'Enciclopèdia
· Spaightwood Galleries.
· Flycast Communications. Copyright 1998.
· Brücke Museum. Künstlergruppe “Die Brücke”.
· Mark Harden’s Artchive.
· Tate Collections
· Bloomsbury Guide to Art, © Bloomsbury 1996
· Museo Thyssen
· Ciudad de la Pintura
· Artcyclopedia
· Wikipedia
Recopilació i muntatge: Maribel Magrans, sobre.jpg

Barcelona, 2008.